Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu.

Projektus ir iespējams iesniegt, sākot ar 1. janvāri līdz 30. septembrim.

Tos var iesniegt ikviens LU students gan individuāli, gan kā studentu organizācijas pārstāvis. Projekti ir jāiesniedz līdz katra mēneša pēdējai darba dienai.

Projektu izvērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti. Konkursa rezultāti tiek paziņoti personiski katram iesniedzējam un publicēti rīkotāja portālā (www.lusp.lv) mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Lai piedalītos projektu konkursā, studentam nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīta idejas detalizēts apraksts, idejas īstenošanas plāns, kā arī kopējās tāmes un tās izmaksu pamatojums.

Projekta ietvaros ir jāaizpilda šādas veidlapas un jāiepazīstas ar nolikumu un rīkojumu:

Ar pieņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, izvērtēšanas kritērijiem kā arī citu noderīgu informāciju var iepazīties nolikumā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties darba laikā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. telpā, vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv vai olga.oseniece@lusp.lv.

Projektu pieteikumus iesniegšanai jāsūta elektorniski parakstītus uz lusp@lusp.lv vai fiziski parakstītus jāaiznies uz Studentu padomes kastīti LU lietvedībā, Raiņa bulvārī 19 (136. kabinets). Ja uz e-pastu iesūtītais projekta pieteikums ir elektroniski parakstīts, fizisku eksemplāru uz biroju nest nav nepieciešams.

 

Dalīties