Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studējošo iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studējošo aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu.

Projektus ir iespējams iesniegt no 1. janvāra līdz 30. septembrim. Tos var iesniegt ikviens LU studējošais gan individuāli, gan kā studentu organizācijas pārstāvis. Projekti ir jāiesniedz līdz katra mēneša pēdējai dienai.

Projektu izvērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti. Konkursa rezultāti tiek paziņoti personiski katram iesniedzējam un publicēti rīkotāja portālā (www.lusp.lv) mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Lai piedalītos projektu konkursā, studējošajam nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīts idejas detalizēts apraksts, idejas īstenošanas plāns, kā arī kopējās tāmes un tās izmaksu pamatojums.

Projektu konkursa nolikums, pieņemšanas kārtība, nepieciešamie dokumenti, izvērtēšanas kritēriji, aizpildāmās veidlapas pieejamas šeit vai LU normatīvo aktu sistēmā. 

Par Projektu konkursa nolikuma 15.1. punktā minēto apliecinājumu par finansējuma nodrošināšanu uzskatāms parakstīts līdzfinansētāja apliecinājums iesnieguma formā Projektu konkursa žūrijai par apņemšanos līdzfinansēt projektu, norādot projekta nosaukumu, līdzfinansējuma apjomu un mērķi (tāmes pozīcijas, kurām līdzfinansējums paredzēts).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties darba laikā LU Studentu padomes birojā, vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv vai reinis.zonenbergs@lusp.lv

Projektu pieteikumus iesniegšanai jāsūta elektroniski parakstītus uz lusp@lusp.lv vai fiziski parakstītus jāaiznes uz Studentu padomes kastīti LU lietvedībā, Raiņa bulvārī 19 (136. kabinets). Ja uz e-pastu iesūtītais projekta pieteikums ir elektroniski parakstīts, fizisku eksemplāru uz biroju nest nav nepieciešams.