Latvijas Universitātes Studentu padome veica aptauju par LU studējošo iesaisti zinātnē un pētniecībā, lai noskaidrotu pašreizējo studentu viedokli par iespējām, trūkumiem, kā arī veiksmīgākajām pieredzēm darbojoties zinātnē un pētniecībā.  

Studentu iesaistīšanās zinātnē un pētniecībā ir būtiska viņu akadēmiskajai un profesionālajai izaugsmei. Iesaistīšanās zinātniskajā pētniecībā ļauj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, attīstīt kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, kā arī veicināt dziļāku izpratni par zinātni. LU SP veidoto anketu par iesaisti zinātnē kopumā aizpildīja 929 respondenti, 44,2% Sociālo zinātņu studenti, 40,4% Dabaszinātņu studenti un 14,7% Humanitāro zinātņu studenti.

Ar rezultātiem iespējams iepazities šeit:

Tikai 11,2% respondentu norādīja, ka šobrīd iesaistās zinātniskajā darbā zinātniskajās institūcijās neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas ar universitāti, vai atrodas ārpus tās. Visaugstākais iesaistes līmenis ir dabaszinātņu respondentiem, savukārt vairāk nekā 95% Sociālo un Humanitāro zinātņu respondentu norādīja, ka šobrīd zinātnē neiesaistās. 

Savas iesaistes nozīmi profesionālajā izaugsmē un nākotnes plānos pauž respondenti, kuri šobrīd nodarbojas ar zinātnisko pētniecību, 82,5% to uzskata par svarīgu. Tikai neliela daļa (1%) uzskata, ka iesaistīšanās zinātnē nav svarīga, savukārt 9,6% trūkst zināšanu par tās ietekmi uz profesionālo izaugsmi un nākotnes plāniem. Respondentiem trūkst pietiekamu zināšanu par LU zinātniskajām institūcijām. Viņi nav labi informēti par iespējām iesaistīties pētniecības projektos vai praksē. Tikai 22,1% respondentu pilnībā apzinās šādas iespējas, 23,1% ir daļēja informētība, savukārt vairākums (54,8%) vispār nav informēti vai ir slikti informēti. Grūtības, iesaistoties zinātnē, galvenokārt, ir laika trūkums, nepietiekamas zināšanas par zinātniskā pētījuma izstrādes procesu, nepietiekamas prasmes pētījuma metožu pielietošanā, kā arī nepietiekami finansiālie resursi pētījuma veikšanai. 

Respondenti, kuri šobrīd aktīvi neiesaistās zinātniskajā darbā vai pētniecībā, uz jautājumu par interesi studiju laikā iesaistīties tajā, tikai 15,1% atbildēja, ka tas viņus interesē, 21,5% daļēji interesē šādas iespējas, bet vairākumam 63,4% minimāli vai vispār neinteresē šādas iespējas. Zina kā rīkoties un pie kā vērsties, lai uzsāktu pētniecisko darbu tikai 3,8% respondentu, lielākā daļa (59,2%) nav pilnībā informēti, daļējas vai minimālas zināšanas ir 37,1% respondentu. Respondentus motivētu aktīvāk iesaistīties zinātniskajā darbā, informācija par interesējošo zinātnes nozari, informācija par pirmajiem soļiem pētnieciskā darba uzsākšanā, iespēja apgūt un nostiprināt pētnieciskajam darbam nepieciešamās prasmes, kā arī finansiālā atbalsta gūšana pētījuma izstrādei.

Galvenais šķērslis studentiem iesaistīties pētniecībā ir izaicinājums līdzsvarot finanses un laiku. Paralēli studijām veikt zinātnisko darbu, vienlaikus saglabājot labu finansiālo stāvokli, daudziem nozīme meklēt papildu darbu. Līdz ar to studenti bieži izvēlas labāk apmaksātus darbus, kas nav saistīti ar zinātni. Turklāt ierobežota piekļuve īpašām zināšanām jomā un neatbilstošs kursu piedāvājums, var vēl vairāk atturēt no dalības zinātniskās pētniecības pasākumos. Tā rezultātā studenti var justies slikti sagatavoti pētniecības projektu īstenošanai, kā rezultātā rodas intereses un iesaistīšanās trūkums. 

Jautājumu gadījumā sazinies ar LU SP koordinētāju zinātnes jautājumos Lauru Daci Pakalnieti rakstot uz laura.pakalniete@lusp.lv

Dalīties