No 2021. gada 25. februāra līdz 10. martam Latvijas Universitātes Studentu padome veica LU studējošo viedokļu izpēti par tēmu “LU studējošo iesaiste pētniecībā”. 

Aptaujas mērķis bija noskaidrot studējošo viedokli par LU pašlaik piedāvātajām iespējām iesaistīties pētnieciskajā darbā un studējošo pašvērtējumu par viņu kompetencēm zinātniska pētījuma izstrādāšanā.

Aptauja sastāvēja no divām daļām: 

  1. Studējošie, kuri pašlaik aktīvi veic pētniecību (piedalās pētniecības projektos vai individuāli veic savas tēmas izpēti; piedalās konferencēs; publicējas zinātniskos izdevumos);
  2. Studējošie, kuri pašlaik pētniecisko darbu neveic.  

Kopumā aptauju aizpildīja 795 LU studējošie no visiem studiju līmeņiem. 3 studējošie pārstāvēja LU filiāles. No visiem aptaujas dalībniekiem pašlaik pētniecībā iesaistīti 170 (21,4%) respondenti, bet 625 (78,6%) pētniecisko darbu neveic.

Kā secināts pēc aptaujā iegūtajiem datiem lielākajai daļai studējošo ir būtiska iespēja studiju laikā iesaistīties pētnieciskajā darbā.
Noskaidrots, ka viens no svarīgākajiem aspektiem studentu iesaistei pētniecībā ir informācijas pieejamība un komunikācija. Līdz ar to būtu nepieciešams veicināt atvērtu komunikāciju un informācijas vieglu pieejamību, lai attīstītu sadarbību starp studējošajiem, pētniekiem un zinātniskajiem institūtiem. Nereti tiek norādīts, ka informācija par aktuālajiem projektiem pieejama atsevišķām studējošo grupām vai arī kopumā ir grūti atrodama. 

Tāpat par nozīmīgu faktoru studējošo iesaistei un motivācijai turpināt darboties zinātnes jomā ir komunikācija ar fakultātes mācībspēkiem. No tās atkarīga studējošo iesaiste projektos, ja studējošajam ir izdevies sevi pierādīt kā ieinteresētu un prasmīgu potenciālo pētnieku. Tāpat studējošie uzsver nepieciešamību pēc atgriezeniskās saites, iedrošinājuma no mācībspēkiem. 

Kā viena no lielākajām problēmām respondentu atbildēs atklājas neizpratne par to, kā rīkoties, lai uzsāktu pētniecisko darbu. Problēmas aktualitāte atklājas visu fakultāšu respondentu atbildēs, kas norāda uz plašāku informācijas trūkumu. 

Par šķēršļiem, kas attur studējošos no aktīvas darbības zinātnē ir tādi praktiski apsvērumi kā laika un finansiālo resursu trūkums. Respondenti vairākkārt norāda, ka, lai uzturētu sevi, paralēli studijām nepieciešams strādāt. Darba un mācību uzdevumu apjoms neļauj papildus iesaistīties pētniecībā, pat ja ir šāda interese un vēlme. 

*Ar aptaujas rezultātiem apkopotā veidā iepazīstināta LU fakultāšu vadība un studējošo pašpārvaldes. Atbildes tiks izmantotas, pārstāvot studējošo intereses komunikācijā ar LU vadību, zinātniskajām institūcijām un LU SP atbalsta plāna studējošo zinātniskajai darbībai izveidošanā.
 

Dalīties