15. februārī Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) izsludināja Latvijas Universitātes (LU) studentu Projektu konkursu. Pirmajos trijos mēnešos LU SP kopumā ir saņēmis 23 projektu pieteikumus, no kuriem 15 ir saņēmuši LU SP finansējumu ar kopējo summu 16 153.20 EUR.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, veicināt jaunrades un pētniecības projektus, atbalstīt kultūras, sporta un sociālo projektu īstenošanu, kā arī veicināt studentu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot studiju procesu un veicinot jaunu ideju realizēšanu. Finansējumu pašlaik saņēmuši sekojoši kultūras projekti:
 • LU Jauno mūziķu konkurss “HADRONS 2016” (1260 EUR);
 • Latvijas Universitātes Tautas deju ansambļa „Dancis” 70 gadu jubilejas koncerts „No saknēm līdz galotnēm augt” (781 EUR);
 • LU studentu radio raidījums “Studentu pietura” (2625 EUR);
 • LU Pūtēju orķestris koncerts „Queen symphony” (2000 EUR).
Akadēmiskie un zinātnes projektu finansējumu saņēmuši trīs maģistra darba pētījumi:
 • Maģistra darba pētījums bioloģijā par zivju kāpuru barošanās ekoloģiju Latvijas ezeros (520 EUR);
 • Maģistra darba pētījums par zivju individuālo augšanu ezeros ar atšķirīgu antropogēno noslodzi (360 EUR);
 • Maģistra darba pētījums vides zinātnē ar rekrācija makšķerēšanas ietekmi uz zivju resursiem (196,70 EUR).
Kā arī citi sekojoši zinātnes projekti:
 • Pētniecības projekts iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas sektorā, ietverot akadēmiskās kapacitātes celšanu (500 EUR);
 • Starptautiskas zinātniskas sadarbības veicināšana kodolsintēzes nozarē (584 EUR);
 • LU studentu iesaistīšanās polāro pētījumu veikšanā Grenlandes ledājos un pieledāju teritorijā (2000 EUR);
 • Studentiem tuvāka Eiropas politika (1020 EUR);
 • Modificētas aptamēru bibliotēkas izmantošana nieru karcinomas specifisku aptamēru atlase (2000 EUR);
 • 1,4-dihidropiridīnu nanodaļiņu toksiskuma novērtējums laboratorijas un vides mikroorganismos (1200 EUR).
Finansējumu saņēma arī divi studiju procesu uzlabošanas projekti:
 • Veselības tehnoloģiju hakatons – “HealthTech” (3000 EUR);
 • IT Radošā darbnīca (3500 EUR).
Līdz šim projektu konkursā nav ticis iesniegts neviens sociālais projets. Projektu konkursa kontā ir atlikuši 16 153.20 EUR, pieteikšanās vel nav beigusies un tie jāiesniedz līdz katra mēneša pēdējai darba dienai. Atlikušais finansējums projektu konkursam:
 • studiju procesa uzlabošanai – 3200 EUR,
 • zinātnes un akadēmiskajiem projektiem – 6619,2 EUR,
 • sociālajiem projektiem – 4000 EUR,
 • kultūras un sporta projektiem – 2334 EUR.
Projektus var iesniegt līdz 30.09.16 vai līdz projektu finansējuma beigām.  Projektus var iesniegt ikviens LU students gan individuāli, gan kā studentu organizācijas pārstāvis. Projektu izvērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek izvērtēts rakstiskais pieteikums, savukārt otrā kārtā notiek projektu mutvārdu prezentēšana. Uz otro kārtu tiks aicināti tikai labākie pirmās kārtas pretendenti. Komisija divu nedēļu laikā projektu izskatīs un sniegs atbildi. Lai piedalītos projektu konkursā, studentam nepieciešams sagatavot projekta pieteikumu, kurā tiek izklāstīta ideja, idejas īstenošanas plāns, kā arī izmaksu aprēķins. Ar pieņemšanas kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem, izvērtēšanas kritērijiem, kā arī citu noderīgu informāciju var iepazīties nolikumā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam griezties darba laikā LU Studentu padomes birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. kabinetā, vai arī rakstīt uz lusp@lusp.lv

Dalīties