No 8. oktobra līdz 11. oktobrim Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) studējošo vidū veica aptauju par studijām septembrī Covid-19 ietekmē. Aptaujā piedalījas 4419 respondenti no visām Latvijas Universitātes (LU) fakultātēm un filiālēm, kas ir gandrīz trešdaļa no LU studējošajiem.

Aptaujā studējošajiem vaicājām jautājumu vairākos blokos - par studiju procesu, novērojumi un izjūtas par epidemioloģisko drošību, gatavību attālinātām studijām un vēlamo studiju formu šajā semestrī. 

Pēc datu analīzes secinājām, ka 74% aptaujāto novērtēja savu studiju kvalitāti septembrī ar 5 no 7 vai augstāk. (Grafiks nr. 3)

Pozitīvi ir tas, ka 92% aptaujāto norādīja, ka izmanto LU pieejamos roku dezinfekcijas līdzekļus. Atsevišķu fakultāšu respondentu absolūtais vairākums arī norādīja, ka  auditorijās uz sēdvietām ir izvietotas norādes, ka uz tām nedrīkst sēdēt, lai ievērotu distanci. Līdzīgi pamanīja arī uzlīmes, kas palīdz noteikt un ievērot 2m distanci starp cilvēkiem kā arī citus risku samazinošus pasākumus. Dažām fakultātēm gan ir iespējas pilnveidot un papildināt to realizētos drošības pasākumus. Gandrīz aptaujāto novēroja drūzmēšanos, t.sk., gaiteņos un ēdnīcās. Diemžēl tikai 56% respondentu teica, ka jūtas droši universitātes telpās un tikai 51% - ceļā uz universitāti. Jaatzīmē gan šie dati būtiski atšķiras dažādām fakultātēm. (Grafiks nr. 4)

Ņemot vērā augošo Covid-19 gadījumu skaitu valstī apzinājām arī studējošo gatavību pašizolācijai - 80% respondentu norādīja, ka nepieciešamības gadījumā viņiem būtu kur pašizolēties. 

Attālinātām studijām gan ir nepieciešams nodrošinājums - 79% piekrita apgalvojumam, ka viņiem ir pietiekami labs dators attālinātām studijām, kamēr 9% pilnīgi nepiekrita. Tā kā attālinātām studijām ir nepieciešams arī interneta savienojums, noskaidrojām, ka šeit piekrišanas rādītājs samazinās līdz 74% un arī 9% pilnīgi nepiekrīt. Tā kā kvalitatīvas studijas tikai ar tehnisko nodrošinājumu nenodrošināt, uzzinājām, ka tikai 64% norāda, ka viņiem ir piemērota studiju vide un nepilni 10% tam nepiekrīt. (Grafiks nr.5)

Noslēgumā studējošajiem lūdzām paust viedokli par vēlamo studiju formu un saņēmām šadas atbildes. (grafiks nr. 6)

Kamēr var redzēt, ka lekcijas lielākā daļa respondentu vēlas apmeklēt attālināti, viedokļi dalās, kad runa ir par laboratorijas un prakstiskajiem darbiem.  

Salīdzinājumā - studiju forma datu ievākšanas laikā (8. - 11. okt.) (grafikā nr. 7).

Jāatzīmē gan, ka kopš aptaujas veikšanas lielākā daļa fakultāšu pārgāja uz hibrīdo studiju formu.

Lielākā daļa studējošo arī apzinās to, kas jādara, ja pasliktinās pašsajūta: pašizolācija, sazvanīšanās ar ģimenes ārstu un potenciāli pieteikšānās SARS-Cov-2 testam. Tomēr neliela daļa studējošo norāda, ka pieņemtu sociāli mazāk atbildīgus lēmumus. (grafiks nr. 8)

Rezumējot, secinām, ka jāturpina pāriet uz hibrīdu studiju formu - lekcijas un seminārus lielākoties īstenojot attālināti, savukārt laboratorijas un praktiskajos darbos jāizvērtē kur tos ir un kur tos nav iespējams realizēt attālināti un īstenot formā, kas nodrošinās pēc iespējas augstāku studiju rezultātu kvalitāti. Papildus jāstrādā pie tā, lai paaugstinātu studējošo drošības sajūtu universitātē un jāpilnveido epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Iegūtie dati apkopotā veidā apspriesti ar LU vadību, dekāniem un nodoti fakultāšu studējošo pašpārvaldēm.

Ja saskaries ar problēmām vai pārkāpumiem studiju procesā, noteikti ziņo savas fakultātes studentu pašpārvaldei. Kontakti atrodami šeit - https://lusp.lv/par-mums/kontakti/fakultasu-studentu-pasparvaldes/

Dalīties