“Scientia est potentia!” jeb “Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Universitātes Studentu padome (LUSP) organizē studentu zinātnisko konferenci “Mundus et...”, kas notiks šī gada 22. – 23. oktobrī.

Par konferences “Mundus et...” dalībnieku var kļūt jebkuras augstskolas bakalaura, maģistra vai profesionālās augstākās izglītības programmās studējošais, kas vēlas iepazīstināt plašāku publiku ar studiju procesā vai ārpus tā veikto pētījumu rezultātiem, kā arī iegūt savu pirmo zinātnisko publikāciju. Saskaņā ar konferences virstēmu, dalībnieki tiks mudināti aplūkot pasauli globālā mērogā, uzsvaru liekot uz pasaules mijiedarbību ar cilvēku, idejām, zinātni un sabiedrību.

Darbi tiks pieņemti četrās sekcijās, kas vērstas uz ierastā nozaru iedalījuma robežu pārkāpšanu un starpdisciplinaritāti, kā arī ļauj konferences virstēmu aplūkot no dzīvības, humanitāro, eksakto un sociālo zinātņu skatpunktiem:

“Mundus et homo” (Pasaule un cilvēks);
“Mundus et idea” (Pasaule un ideja);
“Mundus et sciens” (Pasaule un saprāts);
“Mundus et communitas” (Pasaule un sabiedrība).

Studentu inovāciju grantu projekta ietvaros perspektīvāko zinātnisko referātu autoriem tiks piešķirtas mērķstipendijas, kuru kopējais fonds ir 9120 EUR ar mērķi, lai šīs stipendijas dotu motivāciju tālākiem pētījumiem un jaunām inovācijām Latvijā un pasaulē.

Tāpat labāko konferences ziņojumu autoriem būs iespēja iekļaut savu darbu kā zinātnisku publikāciju LU Akadēmiskā apgāda izdotā rakstu krājumā “Mundus et...”, bet viens autors saņems iespēju publicēt darbu kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnālā “Satori”.

Referātu tēmas pieteikumi tiks gaidīti līdz 2020. gada 7. jūlijam, aizpildot konferences pieteikuma anketu un tai pievienojot darba anotāciju: https://forms.gle/wa2mnRTVGChCvuhn9

Vairāk par konferences norisi, pieteikumu iesniegšanu un vērtēšanas kritērijiem var uzzināt konferences mājaslapā https://konference.lusp.lv, kā arī sekojot konferences aktualitātēm sociālajos tīklos.

Finansējumu stipendijām nodrošina LU Microsoft Inovāciju centra administrētais projekts “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” (projekta nr. 1.1.1.3/18/A/007) un tās saņems perspektīvākie referāti pēc žūrijas komisijas ieskatiem.